Dabith Sibghotullah Alumni UICCI (United Islamic Cultural Center of Indonesia). Seorang pejuang Qur'an. Penikmat dunia perindu surga.

25 Nama Nama Nabi Dan Rasul Beserta Biodata Singkat

14 min read

nama nama nabi
nama nama nabi
nama nama nabi/pixabay.com

 

Nah, apakah kalian tahu ada berapa Nabi dan Rasul yang diutus oleh Allah? Apakah jumlahnya 25? Perlu diketahui, banyak Nabi sebenarnya lebih dari 300, tetapi nama nama nabi yang wajib diketahui jumlahnya 25.

Salah satu rukun iman yang wajib diyakini yaitu iman kepada Rasul/Nabi Allah.

Kemudian, apakah cukup dengan mengetahuinya saja? Tentu tidak. Iman kepada Rasul/Nabi Allah, artinya adalah, juga harus mempercayai akan kenabiannya dan melaksanakan ajaran-ajaran, serta larangan yang disampaikan olehnya.

Untuk itu, berikut ini adalah daftar 25 nama nama Nabi/Rasul yang wajib kita ketahui.

1. Nabi Adam As.

nama nama nabi
nama nama nabi/pixabay.com
 • Nama: Adam As.
 • Usia: 930 tahun.
 • Periode sejarah: 5872-4942 SM.
 • Jumlah keturunannya: 40 laki-laki dan perempuan.
 • Tempat turunnya di bumi: India, ada yang berpendapat di Jazirah Arab.
 • Namanya disebut dalam Al-Quran sebanyak: 25 kali.
 • Tempat wafat: India, ada yang berpendapat di Mekkah.
 • Al-Quran memuat kisah Adam dalam beberapa surat, di antaranya: Al-Baqarah: 30-38 dan Al-A’raaf: 11-25.
 • Tempat wafat: India, ada yang berpendapat di Mekkah.

keistimewaan dari Nabi Adam yaitu:

 • Nabi Adam adalah makhluk ciptaan Allah yang diberikan anugerah begitu sempurna, yang tidak dimiliki oleh makhluk lainnya, yaiut berupa ruhul quddus (roh suci).
 • Terdapat cahaya dari Nabi Muhammad di dalam sulbinya. Hal ini sesuai dengan hadits Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, dimana Rasulullah pernah bersabda “Wahai Rasulullah, bilakah engkau dicatat sebagai seorang Nabi?” Baginda bersabda: “Ketika Adam ‘alaihissalam antara ruh dan jasad.”Allah SWT menciptakan Nabi Adam yang dilengkapi dengan rahasia ma’rifat Ketuhanan. Sehingga Nabi Adam memiliki pengetahuan yang tak dimiliki oleh makhluk lainnya, bahkan malaikat.
 • Merupakan Nabi, manusia, sekaligus khalifah pertama yang Allah ciptakan di bumi dari segumpal tanah.

2. Nabi Idris As.

nama nama nabi/nabi idris
nama nama nabi/faktajabar.co.id
 • Nama: Idris/Akhnukh bin Yarid, nama Ibunya Asyut.
 • Usia: 345 tahun di bumi.
 • Periode sejarah: 4533-4188 SM.
 • Garis Keturunan: Adam > Syits > Anusy > Qinan > Mihlail > Yarid > Idris As.
 • Tempat lahir dan tinggal: Babil, Iraq. Beberapa kisah menyebutkan, Idris lahir di daerah Munaf, Mesir.
 • Tempat diutus: Irak Kuno (Babylon, Babilonia) dan Mesir (Memphis).
 • Sebutan kaumnya: Bani Qabil dan Memphis.
 • Tempat wafat: Allah mengangkatnya ke langit dan ke surga.
 • Namanya disebut dalam Al-Quran sebanyak: 2 kali.

Keistimewaan Nabi Idris yaitu:

 • Allah SWT telah memberikan kemahiran, kepandaian, dan kemampuan, yang berupa peralatan, sehingga mampu memudahkan pekerjaan manusia, seperti mengenalkan tulisan, ilmu berhitung, astronomi, dan menjadi manusia pertama yang menggunakan pena serta lainnya.
 • Nabi idris adalah manusia pertama yang bisa menjahit serta mengenakan pakaian yang terbuat dari kain.

3. Nabi Nuh As.

nama nama nabi
nama nama nabi/pixabay.com

Jika membahas tentang Nabi Nuh, yang terbesit di pikiran kita adalah cerita tentang bahteranya.

Ya, kisah yang paling terkenal Nabi Nuh ialah tentang bahteranya yang membinasakan sebagian manusia tak beriman, karena tak mau mengikuti bahtera Nabi Nuh ketika terjadi banjir bandang yang melanda seluruh dunia.

Nabi Nuh juga termasuk Nabi yang mendapatkan gelar ulul azmi.

 • Nama: Nuh/Yasykur/Abdul Ghaffar bin Lamak.
 • Usia: 950 tahun.
 • Periode sejarah: 3993-3043 SM.
 • Garis Keturunan: Adam > Syits > Anusy > Qinan > Mihlail > Yarid > Idris > Matusyalih > Lamak > Nuh.
 • Tempat tinggal: di wilayah Selatan Irak modern
 • Tempat diutus (lokasi): Selatan Irak.
 • Namanya disebut dalam Al-Quran sebanyak: 43 kali.
 • Jumlah keturunannya: 4 putra (Sam, Ham, Yafits dan Kan’an).
 • Sebutan kaumnya: Kaum Nuh.
 • Tempat wafat: Mekkah.

4. Nabi Hud As.

nama nama nabi
nama nama nabi/muhandisun.wordpress.com

Nabi Hud merupakan utusan Allah untuk kaum Ad, yakni sebuah wilayah yang terletak tepat diantara Oman serta Yaman.

Dimana saat itu, kaum Ad masih membangkang serta menyekutukan Allah, hingga akhirnya kaum Ad diberi azab oleh Allah. Azab tersebut berupa angin topan yang disertai dengan petir dan hujan.

 • Nama: Hud bin Abdullah.
 • Usia: 130 tahun. Ada juga yang menyebutkan 150 tahun.
 • Periode sejarah: 2450-2320 SM.
 • Garis Keturunan: Adam >Syits > Anusy > Qinan > Mihlail > Yarid > Idris > Matusyalih > Lamak > Nuh > Sam > Iram (Aram) > ‘Aush (‘Uks) > ‘Ad > Al Khulud > Rabah > Abdullah > Hud.
 • Tempat diutus: Al-Ahqaf (antara Yaman dan Oman).
 • Namanya disebut dalam Al-Quran sebanyak: 7 kali.
 • Sebutan kaumnya: Kaum ‘Ad.
 • Tempat wafat: Bagian Timur Hadhramaut Yaman.

5. Nabi Saleh As.

nama nama nabi
nama nama nabi/pixabay.com

Nabi Saleh adalah Nabi yang tinggal di daerah Al-Hijr atau saat ini disebut kota Mada’in Salih.

Dimana pada waktu itu, wilayah tersebut masih berbentuk pegunungan yang berada di antara Madinah dan Syam (Syiria).

Disamping hal tersebut, karena ajaran Nabi Saleh tidak diterima oleh kaum Tsamud, maka diberikan azab oleh Allah seperti azab yang diberikan pada kaum Ad.

Selain hal tersebut, salah satu Mu’jizat yang diberikan Allah oleh Nabi Sholeh, yaitu seekor unta betina yang lahir dari celah-celah batu.

 • Nama: Shalih bin Ubaid.
 • Usia: 70 tahun.
 • Periode sejarah: 2150-2080 SM.
 • Garis Keturunan: Adam> Syits > Anusy > Qinan > Mihlail > Yarid > Idris > Matusyalih > Lamak > Nuh > Sam > Iram (Aram) > Amir > Tsamud > Hadzir > Ubaid > Masah > Asif > Ubaid > Shalih.
 • Tempat diutus: Daerah al-Hijr (Mada’in Shalih, antara Madinah dan Syria).
 • Tempat wafat: Mekkah.
 • Sebutan kaumnya: Kaum Tsamud.
 • Namanya disebut dalam Al-Quran sebanyak: 10 kali.

6.Nabi Ibrahim As.

nama nama nabi
nama nama nabi/pixabay.com

Salah satu mukjizat Nabi Ibrahim adalah ketika dibakar oleh raja Namrud, api yang membakar tubuh beliau menjadi dingin atas izin Allah SWT.

 • Nama: Ibrahim bin Tarakh.
 • Usia: 175 tahun.
 • Periode sejarah: 1997-1822 SM.
 • Garis Keturunan: Adam> Syits > Anusy > Qinan > Mihlail > Yarid > Idris > Matusyalih > Lamak > Nuh > Sam > Arfakhsyad > Syalih > Abir > Falij > Ra’u > Saruj > Nahur > Tarakh > Ibrahim.
 • Tempat diutus: Ur, daerah selatan Babylon (Irak).
 • Gelar dari Allah: Khalil Allah (Kesayangan Allah).
 • Dikenal karena:  Bersama anaknya, Ismail terkenal sebagai pendiri baitullah (Ka’bah).
 • Jumlah keturunannya: 13 anak (termasuk Nabi Ismail As. dan Nabi Ishaq As.).
 • Sebutan kaumnya: Bangsa Kaldan (di Kota Ur, negeri yang disebut kini sebagai Iraq).
 • Namanya disebut dalam Al-Quran sebanyak: 69 kali.
 • Tempat wafat: Al-Khalil (Hebron, Palestina/Israel).

7. Nabi Luth As.

nama nama nabi
projectblack-pearl.blogspot.com

Nabi Luth adalah keponakannya Nabi Ibrahim, yang diutus oleh Allah pada kaum Sodom dan Gomorrah yang mempunyai perilaku seks serta hal yang menyimpang lainnya.

 • Nama: Luth bin Haran.
 • Usia: 80 tahun.
 • Periode sejarah: 1950-1870 SM.
 • Garis Keturunan: Adam> Syits > Anusy > Qinan > Mihlail > Yarid > Idris > Matusyalih > Lamak > Nuh > Sam > Arfakhsyad > Syalih > Abir > Falij > Ra’u > Saruj > Nahur > Tarakh > Haran > Luth.
 • Tempat diutus: Sodom dan Amurah (Laut Mati atau Danau Luth).
 • Jumlah keturunannya: 2 putri (Ratsiya dan Za’rita).
 • Sebutan kaumnya: Kaum Luth.
 • Namanya disebut dalam Al-Quran sebanyak: 27 kali.
 • Tempat wafat: Desa Shafrah di Syam (Syria).

8. Nabi Ismail As.

nama nama nabi
nama nama nabi/wajibbaca.com

Nabi Ismail adalah putra dari Nabi Ibrahim dan istri yang bernama Siti Hajar. Dimana beliau juga merupakan kakak dari Nabi Ishaq.

Salah satu kisah yang paling terkenal adalah, ketika Nabi Ismail akan disembelih oleh Nabi Ibrahim atas perintah Allah dalam mimpinya, yang kemudian ketika proses penyembelihan diganti dengan kambing.

Sehingga, peristiwa tersebut, diperingati sebagai kurban, yang sampai sekarang dilaksanakan oleh umat islam di seluruh dunia.

 • Nama: Ismail bin Ibrahim.
 • Usia: 137 tahun.
 • Periode sejarah: 1911-1774 SM.
 • Garis Keturunan: Adam> Syits > Anusy > Qinan > Mihlail > Yarid > Idris > Matusyalih > Lamak > Nuh > Sam > Arfakhsyad > Syalih > Abir > Falij > Ra’u > Saruj > Nahur > Tarakh > Ibrahim > Ismail.
 • Tempat diutus: Mekah.
 • Jumlah keturunannya: 12 anak.
 • Sebutan kaumnya: Amaliq dan Kabilah Yaman.
 • Namanya disebut dalam Al-Quran sebanyak: 12 kali.
 • Tempat wafat: Mekkah.

9.Nabi Ishaq As.

 

nama nama nabi
pixabay.com

Nabi Ishaq adalah putra kedua dari Nabi Ibrahim atau adik dari Nabi ismail. Nama Ishaq sendiri berasal dari bahasa Yahudi yakni Yis ha-q yang artinya tertawa atau tersenyum.

Nabi Ishaq sendiri, diutus oleh Allah pada kaum Kan’an, khususnya yang berada di kota Hebron (al-Khalil). Tugasnya adalah, mengajak kaumnya untuk menyembah hanya kepada Allah.

 • Nama: Ishaq bin Ibrahim.
 • Usia: 180 tahun.
 • Periode sejarah: 1897-1717 SM.
 • Garis Keturunan: Adam > Syits > Anusy > Qinan > Mihlail > Yarid > Idris> Matusyalih > Lamak > Nuh > Sam > Arfakhsyad > Syalih > Abir > Falij > Ra’u > Saruj > Nahur > Tarakh > Ibrahim > Ishaq.
 • Tempat diutus: Kota al-Khalil (Hebron) di daerah Kan’an (Kana’an).
 • Jumlah keturunannya: 2 anak (termasuk Nabi Ya’qub As/Israel).
 • Sebutan kaumnya: Bangsa Kan’an.
 • Namanya disebut dalam Al-Quran sebanyak: 17 kali.
 • Tempat wafat: Al-Khalil (Hebron).

10. Nabi Yaqub As

nama nama nabi
pixabay.com

Nabi Yaqub adalah putra dari Nabi Ishaq. Dimana beliau diutus oleh Allah pada kaum Kan’an juga, namun yang tinggal di daerah Syam (Syiria).

Nabi Yaqub sendiri mempunyai 12 orang anak dan salah satunya yaitu Nabi Yusuf.

 • Nama: Ya’qub/Israel bin Ishaq.
 • Usia: 147 tahun.
 • Periode sejarah: 1837-1690 SM.
 • Garis Keturunan: Adam> Syits > Anusy > Qinan > Mihlail > Yarid > Idris > Matusyalih > Lamak > Nuh > Sam > Arfakhsyad > Syalih > Abir > Falij > Ra’u > Saruj > Nahur >Tarakh > Ibrahim > Ishaq > Ya’qub.
 • Tempat diutus: Syam (Syria).
 • Jumlah keturunannya: 12 anak laki-laki (Rubin, Simeon, Lewi, Yahuda, Dan, Naftali, Gad, Asyir, Isakhar, Zebulaon, Yusuf dan Benyamin) dan 2 anak perempuan (Dina dan Yathirah).
 • Sebutan kaumnya: Bangsa Kan’an.
 • Namanya disebut dalam Al-Quran sebanyak: 18 kali.
 • Tempat wafat: Al-Khalil (Hebron), Palestina.

11. Nabi Yusuf As

nama nama nabi
nama nama nabi/decoshoot.wordpress.com

Nabi Yusuf merupakan putra dari Nabi Ya’qub.

Nabi Yusuf lahir di negeri Kan’an. Dari 12 saudara tersebut, Nabi Yusuf hanya memiliki 1 saudara kandung saja, yaitu Banyumin.

Sedangkan 10 saudaranya lainnya, merupakan saudara dari ibu yang berbeda.

Kisah Nabi Yusuf yang paling terkenal adalah, ketika beliau dibuang ke sumur oleh 10 saudaranya, karena iri terhadap kasih sayang ayahnya terhadap Nabi Yusuf.

Berkat pertolongan Allah, Nabi Yusuf selamat dari Sumur, kemudian dibawa ke Mesir. Dan menjadi orang yang sukses di Mesir, yakni menjadi seorang raja yang memiliki julukan Al- Aziz, artinya Raja Qithfir.

 • Nama: Yusuf bin Ya’qub.
 • Usia: 110 tahun.
 • Periode sejarah: 1745-1635 SM.
 • Garis Keturunan: Adam > Syits > Anusy > Qinan > Mihlail > Yarid > Idris > Matusyalih > Lamak > Nuh > Sam > Arfakhsyad > Syalih > Abir > Falij > Ra’u > Saruj > Nahur > Tarakh > Ibrahim> Ishaq > Ya’qub > Yusuf.
 • Tempat diutus: Mesir.
 • Jumlah keturunannya: 3 anak; 2 laki-laki dan 1 perempuan.
 • Sebutan kaumnya: Heksos dan Bani Israel.
 • Namanya disebut dalam Al-Quran sebanyak: 58 kali.
 • Tempat wafat: Nablus.

12. Nabi Ayyub As.

nama nama nabi
pixabay.com

Nabi Ayyub mempunyai kesabaran yang sangat luar biasa. Bagaimana tidak, ketika penyakit kulit yang dideritanya membuat harta, anak, bahkan istrinya meninggalkannya, ia tetap menyembah Allah dan tak sedikit pun mengeluh pada Allah.

Disamping hal tersebut, Nabi Ayyub sendiri merupakan utusan Allah pada Kaum bani Israil serta Amoria di daerah Haran, Syam.

 • Nama: Ayyub bin Amush.
 • Usia: 120 tahun.
 • Periode sejarah: 1540-1420 SM.
 • Garis Keturunan: Adam > Syits > Anusy > Qinan > Mihlail > Yarid > Idris > Matusyalih > Lamak > Nuh > Sam > Arfakhsyad > Syalih > Abir > Falij > Ra’u > Saruj > Nahur > Tarakh > Ibrahim > Ishaq >al-‘Aish > Rum > Tawakh > Amush > Ayub.
 • Tempat diutus: Dataran Hauran.
 • Jumlah keturunannya: 26 anak.
 • Sebutan kaumnya: Bangsa Arami dan Amori, di daerah Syria dan Yordania.
 • Namanya disebut dalam Al-Quran sebanyak: 4 kali.
 • Tempat wafat: Dataran Hauran.

13. Nabi Syu’aib As.

nama nama nabi
nama nama nabi

Nabi Syu’aib adalah satu diantara Nabi, yang berasal dari bangsa Arab asli. Nama Nabi Syu’aib diambil dari bahasa Arab, yang artinya jalan kebenaran.

Nabi Syu’aib merupakan utusan Allah untuk kaum Madyan. Yang hidup di bagian Barat Laut Hijaz, atau tepatnya di daerah Al- Bada’.

Dimana kaum Madyan sendiri adalah orang-orang yang pandai dalam bidang perdagangan serta bercocok tanam.

Namun, kaum tersebut sangat licik dan suka menipu ketika bertransaksi. Sehingga, kemudian Allah menurunkan adzab untuk kaum Madyan, yang berupa angin panas, sehingga membuat kulit terbakar dan dahaga yang amat dalam.

Allah juga mendatangkan awan hitam, gempa bumi, serta petir untuk menghancurkan seluruh Kota Madyan.

 • Nama: Syu’aib bin Mikail.
 • Usia: 110 tahun.
 • Periode sejarah: 1600-1490 SM.
 • Garis Keturunan: Adam > Syits > Anusy > Qinan > Mihlail > Yarid > Idris> Matusyalih > Lamak > Nuh > Sam > Arfakhsyad > Syalih > Abir > Falij > Ra’u > Saruj > Nahur > Tarakh > Ibrahim > Madyan > Yasyjur > Mikail > Syu’aib.
 • Tempat diutus: Madyan (pesisir Laut Merah di tenggara Gunung Sinai).
 • Jumlah keturunannya: 2 anak perempuan.
 • Sebutan kaumnya: Madyan dan Ash-habul Aikah.
 • Namanya disebut dalam Al-Quran sebanyak: 11 kali.
 • Tempat wafat: Yordania.

14. Nabi Musa As.

nama nama nabi
nama nama nabi/kgsismail7.blogspot.com

Nabi Musa memiliki julukan (kalamullah) yang artinya adalah manusia yang diajak Allah untuk bicara.

Nabi Musa juga merupakan saudara Nabi Harun, yang dilahirkan di Mesir ketika masa pemerintahan Raja Fir’aun.

Salah satu kisah yang paling terkenal adalah, ketika tongkat Nabi Musa mampu membelah lautan ketika dikejar oleh Raja Fir’aun.

 • Nama: Musa bin Imran, nama Ibunya Yukabad atau Yuhanaz Bilzal.
 • Usia: 120 tahun.
 • Periode sejarah: 1527-1407 SM.
 • Garis Keturunan: Adam > Syits > Anusy > Qinan > Mihlail > Yarid > Idris > Matisyalih > Lamak > Nuh > Sam > Arfakhsyad > Syalih > Abir > Falij > Ra’u > Saruj > Nahur > Tarakh > Ibrahim > Ishaq > Ya’qub > Lawi > Azar > Qahats > Imran > Musa.
 • Tempat diutus: Sinai di Mesir.
 • Jumlah keturunannya: 2 anak, Azir dan Jarsyun, dari istrinya bernama Shafura binti Syu’aib As.
 • Sebutan kaumnya: Bani Israel dan Fir’aun (gelar raja Mesir).
 • Namanya disebut dalam Al-Quran sebanyak: 136 kali.
 • Tempat wafat: Gunung Nebu (Bukit Nabu’) di Jordania (sekarang).

15. Nabi Harun As.

nama nama nabi
pixabay.com

Nabi harun adalah kakak dari Nabi Musa, yang dilahirkan ke bumi untuk memimpin Bani Israil. Nabi Harun hidup selama 123 tahun.

Nah, kisah Nabi Harun ini memang tak pernah lepas dari Nabi Musa, sebab keduanya memang melakukan dakwah secara bersama-sama.

 • Nama: Harun bin Imran, istrinya bernama Ayariha.
 • Usia: 123 tahun.
 • Periode sejarah: 1531-1408 SM.
 • Garis Keturunan: Adam > Syits > Anusy > Qinan > Mihlail > Yarid > Idris > Matusyalih > Lamak > Nuh > Sam > Arfakhsyad > Syalih > Abir > Falij > Ra’u > Saruj > Nahur > Tarakh > Ibrahim > Ishaq > Ya’qub> Lawi > Azar > Qahats > Imran > Harun.
 • Tempat diutus: Sinai di Mesir.
 • Sebutan kaumnya: Bani Israel dan Fir’aun (gelar raja Mesir).
 • Namanya disebut dalam Al-Quran sebanyak: 20 kali.
 • Tempat wafat: Gunung Nebu (Bukit Nabu’) di Jordania (sekarang).

16. Nabi Zulkifli As.

nama nama nabi
pixabay.com

Mempunyai nama asli Basyar, Nabi Zulkifli adalah putra dari Nabi Ayyub, yang selamat dari reruntuhan rumah Nabi Ayyub. Padahal, seluruh putra Nabi Ayyub wafat, kecuali Nabi Zulkifli.

Nabi Zulkifli diutus untuk mengajak kaum Rom dari Bangsa Amori serta Arami yang hidup di Syiria dan Jordania agar menyembah Allah SWT.

 • Nama: Dzulkifli/Bisyr/Basyar bin Ayyub.
 • Usia: 75 tahun.
 • Periode sejarah: 1500-1425 SM.
 • Garis Keturunan: Adam > Syits > Anusy > Qinan > Mihlail > Yarid > Idris > Matusyalih > Lamak > Nuh > Sam > Arfakhsyad > Syalih > Abir > Falij > Ra’u > Saruj > Nahur > Tarakh > Ibrahim > Ishaq > al-‘Aish > Rum > Tawakh > Amush > Ayyub > Dzulkifli.
 • Tempat diutus: Damaskus dan sekitarnya.
 • Sebutan kaumnya: Bangsa Arami dan Amori (Kaum Rom), Syria dan Yordania.
 • Namanya disebut dalam Al-Quran sebanyak: 2 kali.
 • Tempat wafat: Damaskus.

17. Nabi Daud As.

nama nama nabi
nama nama nabi/islami.co

Nabi Daud merupakan ayah dari Nabi Sulaiman. Dan Nabi Daud mendapatkan mukjizat berupa kitab Zabur. Dan beliau juga mendapat mukjizat lainnya, yaitu dapat mengerti bahasa burung, melembutkan besi dengan tangan kosong, serta memiliki kecerdasan akal.

Nabi Daud juga merupakan pendiri dari Baitul Maqdis yang saat ini dikenal sebagai Masjid Al- Aqsa. Kemudian pada tahap penyelesaiannya. Pembangunan tersebut dilanjutkan oleh putranya, yakni Nabi Sulaiman.

Nabi Daud wafat ketika usia sekitar 100 tahun, dan kemudian dimakamkan di Baitul Maqdis di Yerusalem.

 • Nama: Daud bin Isya.
 • Usia: 100 tahun.
 • Periode sejarah: 1063-963 SM.
 • Garis Keturunan: Adam > Syits > Anusy > Qinan > Mihlail > Yarid > Idris > Matusyalih > Lamak > Nuh > Sam > Arfakhsyad > Syalih > Abir > Falij > Ra’u > Saruj > Nahur > Tarakh > Ibrahim > Ishaq > Yahudza > Farish > Hashrun > Aram > Aminadab > Hasyun > Salmun > Bu’az > Uwaibid > Isya > Daud.
 • Tempat diutus: Palestina (dan Israel).
 • Jumlah keturunannya: 1 anak, Sulaiman As.
 • Sebutan kaumnya: Bani Israel.
 • Namanya disebut dalam Al-Quran sebanyak: 18 kali.
 • Tempat wafat: Baitul Maqdis (Yerusalem).

18. Nabi Sulaiman As.

nama nama nabi
pixabay.com
 • Nama: Sulaiman bin Daud.
 • Usia: 66 tahun.
 • Periode sejarah: 989-923 SM.
 • Garis Keturunan: Adam >. Syits > Anusy > Qinan > Mihlail > Yarid > Idris > Matisyalih > Lamak > Nuh > Sam > Arfakhsyad > Syalih > Abir > Falij > Ra’u > Saruj > Nahur > Tarakh > Ibrahim > Ishaq > Yahudza > Farish > Hashrun > Aram > Aminadab > Hasyun > Salmun > Bu’az > Uwaibid > Isya > Daud > Sulaiman.
 • Tempat diutus: Palestina (dan Israel).
 • Jumlah keturunannya: 1 anak, Rahab’an.
 • Sebutan kaumnya: Bani Israel.
 • Namanya disebut dalam Al-Quran sebanyak: 21 kali.
 • Tempat wafat: Baitul Maqdis (Yerusalem).

19. Nabi Ilyas As.

nama nama nabi
pixabay.com
 • Nama: Ilyas bin Yasin.
 • Usia: 60 tahun di bumi.
 • Periode sejarah: 910-850 SM.
 • Garis Keturunan: Adam > Syits > Anusy > Qinan > Mihlail > Yarid > Idris > Matusyalih > Lamak > Nuh > Sam > Arfakhsyad > Syalih > Abir > Falij > Ra’u > Saruj > Nahur > Tarakh > Ibrahim > Ishaq > Ya’qub > Lawi > Azar > Qahats > Imran > Harun > Alzar > Fanhash > Yasin >Ilyas.
 • Tempat diutus: Ba’labak (Lebanon).
 • Sebutan kaumnya: Bangsa Fenisia.
 • Namanya disebut dalam Al-Quran sebanyak: 4 kali.
 • Tempat wafat: Diangkat Allah ke langit.

20. Nabi Ilyasa As.

nama nama nabi
pixabay.com

Nabi Ilyasa sendiri masih keturunan dari Nabi Yusuf, yang merupakan keturunan keempat. Dimana Nabi Ilyas diutus oleh Allah pada kaum Bani Israil dan Arami supaya mereka mau kembali ke jalan yang benar, yakni di jalan Allah SWT.

 • Nama: Ilyasa’ bin Akhthub.
 • Usia: 90 tahun.
 • Periode sejarah: 885-795 SM.
 • Garis Keturunan: Adam > Syits > Anusy > Qinan > Mihlail > Yarid > Idris > Matusyalih > Lamak > Nuh > Sam > Arfakhsyad > Syalih > Abir > Falij > Ra’u > Saruj > Nahur > Tarakh > Ibrahim > Ishaq > Ya’qub > Yusuf > Ifrayim > Syutlim > Akhthub > Ilyasa.
 • Tempat diutus: Jaubar, Damaskus.
 • Sebutan kaumnya: Bangsa Arami dan Bani Israel.
 • Namanya disebut dalam Al-Quran sebanyak: 2 kali.
 • Tempat wafat: Palestina.

21. Nabi Yunus As

nama nama nabi
nama nama nabi/viral.dafunda.com

Ingat kisah Nabi Yunus yang masuk perut ikan hiu? Ya, kisah dari Nabi Yunus yang paling terkenal adalah ketika beliau masuk ke perut ikan paus selama 40 hari.

Nabi Yunus diutus untuk mengajarkan ketauhidan pada kaum Asyria agar menyembah Allah.

 • Nama: Yunus/Yunan/Dzan Nun bin Matta binti Abumatta, Matta adalah nama Ibunya. (Catatan: Tidak ada dari para nabi yang dinasabkan ke Ibunya kecuali Nabi Yunus dan Nabi Isa).
 • Usia: 70 tahun.
 • Periode sejarah: 820-750 SM.
 • Garis Keturunan: Adam > Syits > Anusy > Qinan > Mihlail > Yarid > Idris > Matusyalih > Lamak > Nuh > Sam > Arfakhsyad > Syalih > Abir > Falij > Ra’u > Saruj > Nahur > Tarakh > Ibrahim > Ishaq > Ya’qub > Yusuf > Bunyamin > Abumatta > Matta > Yunus.
 • Tempat diutus: Ninawa, Irak.
 • Tempat wafat: Ninawa, Irak.
 • Sebutan kaumnya: Bangsa Asyiria, di utara Irak.
 • Namanya disebut dalam Al-Quran sebanyak: 5 kali.

22. Nabi Zakaria As.

nama nama nabi
pixabay.com
 • Nama: Zakariya bin Dan.
 • Usia: 122 tahun.
 • Periode sejarah: 91 SM-31 M.
 • Garis Keturunan: Adam > Syits > Anusy > Qinan > Mihlail > Yarid > Idris > Matusyalih > Lamak > Nuh > Sam > Arfakhsyad > Syalih > Abir > Falij > Ra’u > Saruj > Nahur > Tarakh > Ibrahim > Ishaq > Yahudza > Farish > Hashrun > Aram > Aminadab > Hasyun > Salmun > Bu’az > Uwaibid > Isya > Daud > Sulaiman > Rahab’am > Aynaman > Yahfayath > Syalum > Nahur > Bal’athah > Barkhiya > Shiddiqah > Muslim > Sulaiman > Daud > Hasyban > Shaduq > Muslim > Dan > Zakariya.
 • Tempat diutus: Palestina.
 • Jumlah keturunannya: 1 anak.
 • Sebutan kaumnya: Bani Israel.
 • Namanya disebut dalam Al-Quran sebanyak: 12 kali.
 • Tempat wafat: Halab (Aleppo).

23. Nabi Yahya As.

nama nama nabi
pixabay.com
 • Nama: Yahya bin Zakariya.
 • Usia: 32 tahun.
 • Periode sejarah: 1 SM-31 M.
 • Garis Keturunan: Adam > Syits > Anusy > Qinan > Mihlail > Yarid > Idris > Matusyalih > Lamak > Nuh > Sam > Arfakhsyad > Syalih > Abir > Falij > Ra’u > Saruj > Nahur > Tarakh > Ibrahim > Ishaq > Yahudza > Farish > Hashrun > Aram > Aminadab > Hasyun > Salmun > Bu’az > Uwaibid > Isya > Daud > Sulaiman > Rahab’am > Aynaman > Yahfayath > Syalum > Nahur > Bal’athah > Barkhiya > Shiddiqah > Muslim > Sulaiman > Daud > Hasyban > Shaduq > Muslim > Dan > Zakariya > Yahya.
 • Tempat diutus: Palestina.
 • Sebutan kaumnya: Bani Israel.
 • Namanya disebut dalam Al-Quran sebanyak: 5 kali.
 • Tempat wafat: Damaskus.

24. Nabi Isa As.

nama nama nabi
nama nama nabi/syahida.com
 • Nama: Isa bin Maryam binti Imran. (Catatan: Tidak ada dari para nabi yang dinasabkan ke Ibunya kecuali Nabi Yunus dan Nabi Isa).
 • Usia: 33 tahun di bumi.
 • Periode sejarah: 1 SM-32 M.
 • Garis Keturunan: Adam > Syits > Anusy > Qinan > Mihlail > Yarid > Idris > Matusyalih > Lamak? Nuh > Sam > Arfakhsyad > Syalih > Abir > Falij > Ra’u > Saruj > Nahur > Tarakh > Ibrahim > Ishaq > Yahudza > Farish > Hashrun > Aram > Aminadab > Hasyun > Salmun > Bu’az > Uwaibid > Isya > Daud > Sulaiman > Rahab’am > Radim > Yahusafat > Barid > Nausa > Nawas > Amsaya > Izazaya > Au’am > Ahrif > Hizkil > Misyam > Amur > Sahim > Imran? Maryam > Isa.
 • Periode sejarah: 1 SM-32 M.
 • Tempat diutus: Palestina.
 • Sebutan kaumnya: Bani Israel.
 • Namanya disebut dalam Al-Quran sebanyak: 21 kali, sebutan al-Masih sebanyak 11 kali, dan sebutan Ibnu (Putra) Maryam sebanyak 23 kali.
 • Tempat wafat: Diangkat oleh Allah ke langit.

25. Nabi Muhammad Sholallahu Alaihi wasalam

nama nama nabi
nama nama nabi/muslimobsession.com

Nabi Muhammad adalah Nabi terakhir dan penutup para Nabi yang jumlahnya sangat banyak. Sehingga dipastikan setelah Nabi Muhammad tidak ada Nabi lainnya.

Dan salah satu mukjizat Nabi Muhammad yang paling penting bagi umat Islam adalah Al- Qur’an, yang menjadi pedoman hidup.

 • Nama: Muhammad bin Abdullah.
 • Usia: 62 tahun.
 • Periode sejarah: 570-632 M.
 • Garis Keturunan Ayah: Adam > Syits > Anusy > Qinan > Mihlail > Yarid > Idris > Matusyalih > Lamak > Nuh > Sam > Arfakhsyad >Syalih > Abir > Falij > Ra’u > Saruj > Nahur > Tarakh > Ibrahim > Ismail > Nabit > Yasyjub > Ya’rub > Tairah > Nahur > Muqawwim > Udad > Adnan > Ma’ad > Nizar > Mudhar > Ilyas > Mudrikah > Khuzaimah > Kinanah > an-Nadhar > Malik > Quraisy (Fihr) > Ghalib > Lu’ay > Ka’ab > Murrah > Kilab > Qushay > Zuhrah > Abdu Manaf > Hasyim > Abdul Muthalib > Abdullah > Muhammad Saw.
 • Tempat diutus: Mekkah.
 • Jumlah keturunannya: 7 anak; 3 laki-laki Qasim, Abdullah dan Ibrahim, dan 4 perempuan Zainab, Ruqayyah, Ummi Kultsum dan Fatimah az-Zahra.
 • Sebutan kaumnya: Bangsa Arab.
 • Namanya disebut dalam Al-Quran sebanyak: 25 kali.
 • Tempat wafat: Madinah.

Itulah 25 nama nama nabi yang wajib kita ketahui. Dan agar lebih bermanfaat lagi apabila kita menceritakan nama nama nabi ini kepada umat islam lainnya.

“Demi Allah yang jiwaku berada di tangan-Nya, seseorang tidak beriman hingga ia mencintai saudaranya sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri.” (Nabi Muhammad)

Dabith Sibghotullah Alumni UICCI (United Islamic Cultural Center of Indonesia). Seorang pejuang Qur'an. Penikmat dunia perindu surga.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *